رله استارت-اورلود-رله استارت کمپرسور-انواع رله استارت

رله استارت کمپرسور

هرگاه ازیک سیم پیچ که دارای هسته ی اهنی است جریان الکتریکی عبورکندهسته ی سیم پیچ اهنربامی شود.ازاین خاصیت برای قطع ووصل مدارهااستفاده می شودوجزیی که این عمل راانجام می دهدرله نامیده می شود.
درکمپرسورهابرق ورودی به سیم پیچ استارت ازمسیررله عبورمی نمایدوپس ازشروع به کارموتورسیم پیچ استارت 
موتوروخازن راه اندازازمدارخارج می شود.اجزای اصلی رله عبارتنداز:
1-بدنه که معمولا ازجنس باکلیت است.2-بوبین(سیم پیچ).3-اهرم فلزی تخت وفنر.4-کنتاکتهای اتصال(پلاتین)

رله سیمی-رله-رله راه اناداز-رله جنرالی-رله اصلی کمپرسور-رله سیمی کمپرسور-انواع رله واورلود-انواع رلهرله سیمی-رله سنگی-رله جنرالی-رلهپتانسیل-رله کمپرسور-انواع رله-خریدرله-فروش رله

اورلود:
اورلود(فیوز)درواقع محافظ سیم پیچ موتور درمقابل افزایش جریان دریافتی است وبه هنگام بوجود امدن مشکل وبالارفتن امپرورودی برق دستگاه راقطع می نماید.درموتورهای کولرگازی یکعدد اورلدبروی سیم پیچ کولرگازی 
درداخل موتور تعبیه شده است که در هنگام داغی بیش ازحدیاامپربالاترازحدمجاز-قبل ازاینکه لطمه ای به سیم پیچ وموتورواردشودبرق ورودی راقطع وسپس ازسردشدن کامل موتوربه حالت اولیه برمی گردد.
زمان قطع جریان ازحدود 50دقیقه تا90دقیقه(یک ساعت و نیم)درموتور های مختلف طول میکشد.
اجزای اصلی اورلودبیرونی عبارتند از:
1-بدنه مخصوص(ازجنس باکلیت).2-پایه های فلزی اتصال برق.3-صفحه حساس بی متالی.سیم فنری ازجنس کرم نیکل.4-پلاتین های اتصال

اورلود-اورلودسیم پیچ-اورلودکمپرسور-