درحال حاضرشرکت سرمایش طیف وسیعی ازکمپرسورراتولیدمی نماید.کمپرسورتکفازازقدرت1/4تا3اسب بخار ومنبع ده الی 350لیتروکمپرسورهای سه فازصنعتی به سفارش ومتناسب نیازشما تولیدمی گردد.ازآنجاکه کمپرسورمتناسب بانیازکاری مصرف کننده باعث افزایش راندمان کاری وطولانی ترشدن عمرمفیدیک دستگاه می گرددخواهشمندیم قبل از خریدضمن تماس باماازمناسب بودن آن جهت کار مورد نظر اطمینان حاصل فرمائید.معرفی صادقانه وارائه ی مشورت راوظیفه ی خودوموجب رضایت مشتری ودرنتیجه اعتلا وسربلندی نام شرکت می دانیم.تلفن های تماس ازساعت9صبح تا10شب اماده ی پاسخگویی می باشند.
واحد مشاوره و خدمات پیش از فروش شرکت سرمایش: 38513422-051