کلیدقطع کن

قطع کن یک دستگاه مکانیکی است که برروی مخزن نصب می شود وبرق موتورراقطع ووصل می نماید.درحالت معمولی پلاتینهای اتصال برروی هم قراردارندوموتورشروع به کارمی نمایدپس ازرسیدن فشارمخزن به حدی که معین شده است دیافراگم تعبیه شده رادراثرفشاربه بالا کنتاکت هاراازهم جدامی نمایدودستگاه خاموش می شود.پس از مصرف بار درحدود30فشارروی دیافراگم کم شده وبرق دستگاه وصل وموتورشروع به کار می نماید.این پروسه به صورت اتومات فشارداخل مخزن را کنترل می کند