سوپاپ اطمینان

سوپاپ اطمینان یک سوپاپ یکطرفه فنردار می باشد.این سوپاپ به طورفرعی روی بدنه ی مخزن قرار داردوهنگامی که فشارسیستم ازحدمعینی بالاتررفت وکلیدقطع کن عملنکردمدارخروجی رابازمی کندوباعث می شودکه فشارمدارازیک مقدارتعیین شده بالاتر نرود.درواقع وظیفه ی سوپاپ اطمینان تخلیه هوای اضافهی قبل از ترکیدن مخزن وجلوگیری ازایجادخسارت است.مکانیزم اصلی یک شیراطمینان یک فنروصفحه است.وقتی که فشاردرزیرصفحه ازمقداری که ماان راتنظیم کرده ایم بیشترشودفنربه سرعت منقبض شده ومقداری ازهوارابه بیرون می فرستند.