معرفی قطعات کمپرسور

سیکل تبرید: معرفی انواع نمونه های آن

آپدیت شده در: 01 اردیبهشت 1401

 سیکل تبرید

سیکل تبرید یا همان چرخه تبرید به فرایند سردسازی گفته می شود که در آن یک سیال مانند هوا یا آب به وسیله سیالی دیگر مانند مبرد(گاز فریون) سرد شده و برای کاربردهایی چون ایران پمپ هوای یک ساختمان یا خنک کاری مدار یک دستگاه صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

سرما

سرما نشان دهنده حرارت کم می باشد.زمانیکه حرارت از جسم یا فضاگرفته می شود می گوییم سرما ایجاد شده است.به طور کلی هرنوع فرایند گرمازدایی راسرما گویند

انواع سیستم تبرید

1)سیستم جذبی مانند یخچال نفتی
2)سیستم ترموالکتریک مانند وسایل سردکننده ازمایشگاهی
3)سیستم تبخیری مانند کولرابی
4)سیستم تبخیری تراکمی مانند یخچال وفریزرخانگی که این روش بیشترین استفاده رادر لوازم سردکننده خانگی وتجاری دارد.

سیستم تراکمی تبخیری

امروزه رایج ترین روش ایجاد سرما در وسایل خانگی وتجاری سیستم تبرید تراکمی تبخیری می باشدکه در ان کمپرسورنقش اصلی رادارد وبطور مفصل به شرح ان می پردازیم

یخچال خانگی

دستگاه سرد کننده ای می باشد که بیشتربرای نگهداری مواد غذایی بکارمی رودوبراساس سیستم تبرید تراکمی تبخیری عمل می کند در ایران انرژی مصرفی ان با ولتاژ220ولت تک فاز متناوب وبا فرکانس 50HZمی باشدواز سه قسمت اصلی تشکیل شده است:

1)بدنه ومتعلقات آن”مانند لاستیک دوردرب-قفل-دست گیره-پایه-قفسه هاو….
2)مدار الکتریکی :شامل موتور-رله استارت-اورلود-ترموستات-لامپ داخل کابین یخچال-شستی معکوس-خازن وسیم های رابط
3)مدار مکانیکی:شامل کمپرسور-کندانسور-فیلتر درایر-لوله مویی-اواپراتور-

سیکل مکانیکی تبرید تبخیری تراکمی ساده

سیکل مکانیکی تبرید تبخیری ساده مانند یخچال که از پنج قسمت تشکیل شده است:

1)کمپرسور(متراکم کننده):مبرد را متراکم وباعث چرخش ان در سیکل می شود.
2)کندانسور(تقطیرکننده):تبدیل کننده بخار به مایع است.
3)فیلتر درایر(صافی وخشک کن):گرفتن رطوبت ومواد زائدسیستم به وسیله این قسمت است.
4)کاپیلاری تیوب(لوله موئی):باعث کاهش فشاروافزایش سرعت مبرد می شود.
5)اواپراتور(تبخیرکننده):مایع را به بخار تبدیل می کند.

 

class=”aligncenter” src=”https://iranpump.com/wp-content/uploads/2019/08/Untitled-12.jpg” alt=”سیکل مکانیکی تبرید تبخیری تراکمی ساده” width=”550″ height=”460″ />

 

سیستم تراکم از نظر فشار از دو قسمت تشکیل شده است

1)بخش فشار ضعیف:از لوله مویی شروع می شودوتا انتهای لوله مکش ادامه می یابد.
2)بخش فشار قوی:از ابتدای لوله رفت تاورودی عامل انبساط مبرد ادامه می یابد.

 قوانین حرارتی که درتمامی سیستم های سردکننده کاربرد دارند

1)هرگاه مایع به بخار تبدیل شودحرارت محیط را جذب می کند( اواپراتور)وهرگاه بخار به مایع تبدیل شودحرارت را به محیط پس می دهد(کندانسور)(
2)درجه حرارت درتمام مدت تبدیل مایع به بخار وبلعکس ثابت می ماندمگر اینکه فشار تغییر کند.
3)حرارت از جسم گرم به جسم سرد جریان می یابد.
4)در انتخاب سیکل تبرید مانند اواپراتور-کندانسور ولوله های رابط-فلزاتی استفاده می شوندکه ضریب هدایت حرارتی بالایی داشته باشند مانند مس-المینیوم-الیاژفولادو…

کمپرسور:

کمپرسور قلب یک سیستم تراکمی است به طور کلی دوعامل مهم راانجام می دهد

1-متراکم کردن ماده مبرد
2-با ایجاد اختلاف فشاردر سیستم موجب گردش ماده سرمازا در سیکل می شود.

کمپرسور بخار مبرد کم فشار با دمای کمرا از طریق لوله مکش(برگشت-ساکشن)جذب کرده وپس از متراکم نمودن ان از طریق لوله رفت(دهش-دیس شاژ)با فشارودمای بالابه سمت کندانسورهدایت می کند.در صنعت تبرید سه نوع کمپرسورمورد استفاده قرار می گیرد:

1-کمپرسور رفت وبرگشتی (RECIPROCATING):دونوع سیلندر پیستونی وخطی در یخچال ها استفاده می شود.
2-کمپرسور دوار(ROTARY):به چهار دسته تقسیم می شوندکه نوع تیغه ای دواردر یخچال ها استفاده می شوند.
1)کمپرسور پیستون غلطکی(ROLLING)
2)کمپرسور تیغه اغی دوار(ROTARYING VANE)
3)کمپرسور پیچی(SCREW)
4)کمپرسور چرخشی(CENTRIFUGAL)

کمپرسور رفت وبرگشتی

متداول ترین نوع کمپرسورهای مورد استفاده درصنعت تبرید می باشد و به کمپرسورهای تناوبی یا کمپرسور سیلندرپیستونی یامتقارن معروف می باشند.

 

 

class=”alignnone” src=”https://iranpump.com/wp-content/uploads/2019/08/D987D987D987D987D987D987D987D987D987D987D987D987D987D987D987D987D987D987D987D987D987D987D987D987D987D987D987.jpg” alt=”سیکل تبرید:کمپرسور رفت وبرگشتی” width=”1279″ height=”542″ />

 

طبقه بندی کمپرسورهای سیلندر پیستونی از نظر شکل ظاهری:

1-بسته      (HERMETIC) 2)-نیمه بسته     (SEMI HERMETIC) 3-باز(OPEN)

ساختمان کمپرسورهای بسته درصنعت تبرید

1)قسمت مکانیکی کمپرسور
2)قسمت الکتریکی موتور
3)پوسته ومتعلقات ان مانند ترمکینال برق همراه با محافظ آن
4)روغن کمپرسور

قسمت مکانیکی کمپرسور

کمپرسورهای مورد استفاده شامل قسمت های اصلی مانند پیستون کمپرسور-سیلندر کمپرسور-سرسیلندرکمپرسور-میل لنگ کمپرسور-شاتون کمپرسور-یاتاقان کمپرسور-سوپاپ دهش ومکش کمپرسور-و….در سیکل تبرید می باشد

 

class=”aligncenter” src=”https://iranpump.com/wp-content/uploads/2019/08/Untitled-10.jpg” alt=”سیکل تبرید:ساختمان کمپرسورهای بسته” width=”550″ height=”460″ /> class=”alignnone” src=”https://iranpump.com/wp-content/uploads/2019/08/D986D985D8AAD985D986D8AAD986D985D8AAD985D986D8AAD986D985D8AAD985D986D8AAD8A7D8B9D8A6D985D8A7D986D8AAD985.jpg” alt=”سیکل تبرید: ساختمان کمپرسورهای بسته” width=”1280″ height=”960″ />

 

 

 

 

صداخفه کن کمپرسور(مافلر)

کمپرسورهای مورد استفاده درصنعت تبرید کمپرسورهای سیلندری پیستونی دارای صداخفه کن داخلی دررانش و مکش هستند که باعث می شود صدای ناهنجارکمپرسور را بگیرد.این صداخفه کن از استوانه ای برنجی باپره های داخلی تشکیل شده که با افزایش ناگهانی وکم کردن سرعت-صدای ناهنجار کمپرسور را کم می کند

قسمت الکتریکی موتور

از سه  قسمت اصلی تشکیل شده است:
استاتور(هسته ثابت)                             2- رتور(استوانه دوار متحرک)                                    1-  کلاف های سیم پیچ

استاتور

ازاستوانه شیاردارفلزی-به هم فشرده و عایق نسبت به هم تشکیل شده است تعدادشیارهای استاتور 20یا 24شیار می باشدکه کلافهای سیم پیچ درون این شارها قرار دارند.
روتورحول محور خود براثر ایجادمیدان مغناطیسی ایجادشده دراستاتور بایک دور ثابت می چرخد که باعث دوران میل لنگ می شود.

class=”alignnone” src=”https://iranpump.com/wp-content/uploads/2019/08/photo_2017-07-27_00-11-50.jpg” alt=”سیکل تبرید: استاتور” width=”960″ height=”1280″ />

 

 

class=”alignnone” src=”https://iranpump.com/wp-content/uploads/2019/08/photo_2017-07-26_23-50-05.jpg” alt=”سیکل تبرید: استاتور” width=”1280″ height=”960″ />

 

 

کلاف های سیم پیچ

درصنعت تبریداین کلاف ها شامل دونوع سیم پیچ می باشند:

سیم پیچ اصلی(رانینگ): با حرف R یا Mنشان داده می شود و دارای قطر نسبتا زیاد-طول کم ودارای مقاومت اهمی کمتری نسبت به سیم پیچ استارت است
سیم پیچ استارت(راه انداز کمکی): با حرف S نشان داده می شود که دارای قطر نسبتا کم-طول زیاد و مقاومت اهمی بیشتر نسبت به سیم پیچ اصلی می باشد.دمای سیم پیچ نباید از135 درجه تجاوز کند زیرا این محدودیت ها به منظور حفظ سوپاپ ها-واشرها-عایق وروغن سیم پیچ کمپرسور می باشد.

ترمینال برق کمپرسور

کمپرسورهای مورد استفاده درصنعت تبرید برروی پوسته خارجی همراه باقاب دور ان می باشدکه دارای سه پایه است:
پایه اصلی(R)-1                             پایه استارت (S) -2                              پایه مشترک(C)-3

 

class=”aligncenter” src=”https://iranpump.com/wp-content/uploads/2019/08/D985D985D985D985D985D985D985D985D985D985D985D985D985D985D985D985D985D985D985D985D985D985D985D985D985D985D985D985D8AAD8AAD8AAD8AAD8AAD8AAD8AAD8AAD8AAD8AAD8AAD8AAD8AAD8AAD8AAD8AAD8AAD8AAD8AAD8AAD8AAD8AAD985D985D985D985D985D985D985D985D985.jpg” alt=”ترمینال برق کمپرسور” width=”550″ height=”460″ />

 

 مشخص کردن پایه های موتور تک فاز

با یک اهم متر دوبه دوپایه های کمپرسور را اهم گیری می کنیم بزرگترین عدد مربوط به مقاومت بین دوپایه R و S است.درنتیجه پایه باقی مانده مشترک می باشد.سپس پایه مشترک را بادوپایه دیگر مقایسه می کنیم. آن پایه ای که بامشترک مقاومتش کمتراست سیم پیچ اصلی وآن پایه که مقاومتش باپایه مشترک بیشتر است سیم پیچ استارت خواهد بود.

class=”aligncenter” src=”https://iranpump.com/wp-content/uploads/2019/08/D8A7D8AAD984D8A7D8A8D984D8AAD8A7D984D8AAD8A7D984D8A7D8AAD984.jpg” alt=” مشخص کردن پایه های موتور تک فاز” width=”550″ height=”229″ />

سیکل تبرید: معرفی انواع نمونه های آن

من متخصص و پژوهشگر در زمینه هوای فشرده و انواع کمپرسور باد هستم و سعی می کنم تا جدیدترین و کارامدترین اطلاعات را در خصوص صنعت هوای فشرده با شما به اشتراک بگذارم.

نوشته های مشابه

‫15 نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
سوالی ندارید؟