نمایندگان فروش

نمایندگان رسمی فروش درکلیه استانهاوشهرستانهابه زودی معرفی خواهندشد.فروشندگان تجهیزات دندانپزشکی،ابزارفروشان وفروشگاههای مرتبط که تمایل به اخذنمایندگی فروش دارندمی تواننددرخواست وخلاصه ای ازرزومه ی کاری خودرافکس یا ایمیل فرمایند.