چشم انداز آینده

سرمایش،برندی خوشنام وقابل اطمینان برای کسانی که به کیفیت می اندیشند.کیفیت،بالاترین شاخص نظارت وارزیابی مادرتعهد عملی به ارزشهای بنیادی شرکت وبالاترین نمودعینی تخصص وتعهدیست که به نواوری درمنابع،سازمان ومحصولات خودداریم.سرمایش شرکتی تعالی خواه واستراتژی محوریست که تامین رضایت مشتریان وتعهددائمی به ارتقاتولیدات وارائه خدمات برتررا اصل اساسی وزیر بنای کاری خود میداند.مابااستفاده از نظام مدیریت کیفیت فراگیرواعتقادبه اینکه نیروی انسانی اصلی ترین سرمایه ی یک شرکت تولیدی می باشد باایجادانگیزه وشرایط مطلوب کاری،فرصت لازم برای رشدوشکوفایی استعدادها وبروزشایستگیها ومشارکت کارکنان در تصمیم گیریهارابارعایت منشوراخلاقی موجودشایسته سالاری واحترام به کرامت انسانی فراهم اورده ایم.قسمتی از اهداف شرکت دراینده نزدیک:

1-تولیدطیف وسیع کمپرسوروساکشن متناسب بانیازبازار

2-تولیدکمپرسورهای بدون روغن جهت مصارف خاص وصنایع پزشکی ودندانپزشکی

3-تاسیس مراکزفروش وخدمات پس از فروش درکلان شهرها

4-ایجادگارانتی طلایی وارتقا سطح خدمات

5-فروش انلاین محصولات

6-افزایش توان رقابتی درعرصه های ملی وبین المللی

اعتقادداریم که ایجاد رابطه ی دوسویه بامصرف کنندگان،ارتقا سطح زندگی ومهارتهای علمی وعملی پرسنل ومشارکت گروهی دراخذ تصمیمات اگاهانه برمبنای تجزیه وتحلیل داده هامارادرایجادرضایت حداکثری برای تمام ذینفعان شرکت متعهدوتوانمندخواهد ساخت.لطفا باما تماس بگیریدوماراازنظرات،پیشنهادات وانتقادات سازنده شما استقبال می نماییم.