مبرد R-134a

 1. مبرد R-134a


  1)  مولکول R-134aفاقد اتم کلرمی باشد واز مبردهای غیرمخرب لایه ازون می باشد ودر مقایسه با - R-12ازضریب هدایت حرارتی بهتر-گرمای نهان بیشتر وتوانایی انتقال حرارت بالاتری برخوردار است همچنین از نظر زیست محیطی مورد قبول می باشد.
  2)  R-134a به عنوان جایگزین مناسب  R-12انتخاب گردیده است.
  3)  R-134aاز هوا سنگین تر است وچنانچه از سطح زمین به صورت 15%حجم هوا در یک مکان متمرکز شود ضربان قلب را تند ونامنظم کرده-موجب سرگیجه -تهوع وغش وضعف خواهد گردید بنابراین کارگاه باید از تهویه مناسب برخوردار باشد.
  4) R-134aگاز قابل اشتعال نیست اما در صورت تماس با شعله مستقیم تجزیه شده وگاز سمی وخطرناک به نام فسوزن متصاعد خواهد کرد.
  5) R-134aبه شدت جاذب رطوبت است (حدود 30 برابر  R-12(ولذا قبل از شارژگاز از عدم وجود رطوبت در سیکل اطمینان حاصل کنیم زیرا در مجاورت آب هیدرولیز شده وبا روغن ترکیب می شود واسید تولید می کند که به شدت به عایق های سیم پیچ موتور صدمه می زند ودر نهایت باعث سوختن موتور می گردد.
  نکته
  رطوبت با روغن وذرات به هم چسبیده در درون لوله مویی یا شیر انبساط موجب گرفتگی می شود.
  کمپرسور R-134a
  به دلیل حجم مخصوص بالاترین گاز ظرفیت جابجایی کمپرسور آن نسبت به کمپرسور  R-12بین 10 تا 25 درصد کمترمی شود درنتیجه باید حجم سیلندر بزرگتر انتخاب شود وباعث بیشتر شدن توان وقدرت کمپرسور  R134a به میزان 10درصد می شود.روغن کمپرسور R-134aنوعی روغن مصنوعی به نام پلی استر است که به شدت جاذب رطوبت است -100برابر روغن های معدنی-این روغن با مبرد  R-134aسازگاری داشته وبا آن حل می شود ومناسب برای عایق های سیم پیچ موتور می باشد.روغن های معدنی با مبردهای HFC سازگاری ندارد زیرا در آن حل نمی شود وروغن مناسبی برای  R-134aنمی باشد.
  کندانسور واواپراتور R-134a
    چون کمپرسور R-134aدارای حجم جابجایی نسبی بیشتری است لذا حجم کندانسور می بایست افزایش یابد-10درصد-اما عموما اواپراتور وکندانسورهایی که برای    R-12طراحی شده را نیز می توان برایR-134aاستفاده کرد.
  فیلتر درایر R-134a
    به دلیل جذب رطوبت بیشتر R-134aباید از فیلتر ودرایری استفاده کرد که نسبت به فیلتر درایر  R-12حداقل 1/4بیشتر رطوبت جذب کند.
  لوله مویی R-134a
  به خاطر شرایط ترموفیزیکی این مبرد باید طول لوله مویی حدود 10تا15 درصد بلندتر انتخاب شود.
  پمپ وکیوم R-134a
  خلا یعنی کم کردن فشار سیستم به اندازه کافی (29 INHG)که مناسب شارژو گاز باشد وتمام رطوبت باقیمانده در سیکل بخار تخلیه گرددتا از خشک بودن داخل سیستم مطمئن شویم برای همین بهتر است از پمپ وکیوم قوی با ظرفیت 8متر مکعب برساعت به بالااستفاده شود.
    در خصوص مبردR-134aعلاوه بر دقت در پاکیزگی محیط کار -نحوه وکیوم -شارژ مبرد واستفاده از تجهیزات مخصوص مانند گیج واتصالات- باید هنگام سرویس دهانه ورودی وخروجی لوله های باز واتصالات سیستم تا لحظه قبل از شارژ (مانند کمپرسور -درایر-کندانسور)بسته بماند تا از نفوذ رطوبت وهوای کثیف به داخل سیستم جلوگیری شود.
  موارد ایمنی برای R-134a
  1)استفاده صحیح از تجهیزات ایمنی مانند دستکش-عینک و..
  2)کارگاه باید مجهز به سیستم تهویه باشد
  3)محیط عاری از رطوبت وتمیز باشد
  4) استفاده از وسایل شارژ جداگانه ومخصوص برای R-134a زیرا ضریب انتشار R-134a نسبت به R-12بیشتر است یعنی اتصالات باید بیشتر آب بندی شوند.
  5)محل نگهداری سیلندر از تابش مستقیم نور خورشید وحرارت دور باشد ودر جای مرطوب قرار نگیرد
  6)در هنگام تعمیر سعی کنید مبرد را بازیافت کنید
  مفهوم جایگزینی
  یعنی با ایجاد حداقل تغییرات در سیکل تبرید مکانیکی بتوان مبرد جدید را به آسانی با مبرد قبلی تعویض نمود تا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.
  تغییرات مورد نیاز برای تعویض گازR-134aباR-12
  1) تعویض روغن معدنی کمپرسور R-12با روغن پلی استر وباقیمانده روغن معدنی در کمپرسور باید کمتر از %5باشد.
  2)فیلتر مخصوص  R-134aنصب شود.
  3)شستشوی سیکل به طور کامل با گاز ازت تا مبرد قدیمی از سیکل خارج شود.
  4)با رعایت نکات ایمنی گفته شده در بالا سیکل را با مبرد  R-134aشارژ کنید.
  5)مقدار بهینه شارژ گاز باR-134aکمتر از R-12 است وجهت ایجاد برودت یکسان مقدار شارژ گاز R-134aحدود 10%کمتر است.
  به عنوان مثال در شارژ یخچال 12  فوت فشار نشان داده شده توسط گیج در دمای محیط برای گاز  R-12( 10PSIمی باشدولی برای گاز  R-134a( 8PSI)کافی است.
  خصوصیات مبرد R-600a
  در سال 1993 اولین یخچال وفریزر توسط شرکت آلمانی لیبهر با این مبرد ساخته شد.
  1)از گروه مبرد HCاست.
  2)از نظر زیست محیطی قابل قبول می باشد.
  3)باعث تخریب لایه ازون نمی شود.
  4)از تولن سرمایی خوبی در یخچالها وفریزرها برخوردار است.
  5)به عنوان جایگزین مبرد R12معرفی شده است.
  6)تنها عیب آن این است که خاصیت اشتعال زایی دارد.
  حفاظت وایمنی مبردR-600
  اواپراتور آن در در جداره فوم باید قرار گیرد تا چنانچه نشتی در اواپراتور به وجود آمد به داخل کابین فریزرو یخچال نفوذ نکند واگر اواپراتور در داخل نصب شود باید تمام اجزائ الکتریکی مانند ترموستات ولامپ را کاملا عایق کرد یا روی بدنه خارجی نصب شوند.
  تغییرات سیکل مکانیکی R-600a
  1)حجم جابجایی کمپرسور R-600aحدود80%بیشتر است بنابراین برای کمپرسورهایی که با مبرد R-12کار می کنند نمی توان ازآنها استفاده کرد.
  2)تغییرات اواپراتور وکندانسور وسطح مقطع لوله هاضروری نمی باشد.
  3)بر روی لوله مویی تغییراتی از نظر طول قطر انجام می پذیرد.
  4)مزیت آن این است که از روغن معدنی وفیلتر درایر مخصوص R12می توان برای مبرد R-600aاستفاده کرد.
  5)در لحظه استارت فشار بیش از 12BARدر سیستم تبرید به وجود می آید-بنابراین سیکلی که با این گاز کار می کند باید تحمل چنین فشاری را داشته باشد.
 2. 6)مراحل شارژو گاز همانند R12می باشد