فیلترهوای کمپرسور-فیلتر کمپرسور

فیلتر هوا

کارکرد فیلترهوادرکمپرسورجلوگیری ازورود شی خارجی به داخل وجذب ذرات معلق ورودی است.همچنین بعنوان یک رسیور باعث کم شدن صدای کمپرسوردرحال کارمی شود.درمحیط هایی که گردوخاک وذرات معلق درهوا بسیار است هرشش ماه یکباربایدبازدیدودرصورت نیاز تعویض گردد.

فیلترهوای کمپرسور-فیلترکمپرسور-فیلتر تصویه هوا-صداخفه کن کمپرسور-فیلترکمپرسور-تعویض فیلترهوا