شیریکطرفه-شیریکطرفه کمپرسور-شیریکطرفه پمپ باد

شیر یکطرفه کمپرسور

شیریکطرفه همانگونه که ازنامش پیداست امکان عبور هوارا فقط از یک سمت فراهم می کندواگر همین هوابخواهدمسیرمخالف را طی کنداین شیربسته می شودواجازه ی عبور نمی دهد.درواقع دریچه ی این شیرطوری طراحی شده است که درسمت عبورهواوبافشاری که هواروی ان وارد ی کندباز می شودوبه هنگامی که هردلیل هوابخواهدبرگشت کندهمین فشارباعث بسته شدن دریچه ی شیرشده واجازه ی عبورنمی دهد.درکمپرسورهادرقسمت ورودی هوای کمپرسوربه داخل مخزن کارگذاشته می شود که از برگشت هوای مخزن به داخل موتور جلوگیری می کندوبه هنگام خاموش شدن موتور فشارهوای باقیمانده بین پیستون ومخزن را تخلیه می کند.

شیریکطرفه-شیریکطرفه کمپرسور-شیریکطرفه پمپ باد-شیریکطرفه برنجی کمپرسور