درجه

اصولا فشارکمیتی است اسکالروبرابراست بانیروی عمودبرسطح درواحدسطح.گیج های فشاردراشکال وانواع مختلفی تولید می شوند.درکمپرسورهاازگیج هایی استفاده می شودکه فشاررابرحسب بارنشان می دهند.