معرفی وشناخت قطعات کمپرسورباد


1-موتور
2- رله استارت
3-فیلترهوا
4- شیر یکطرفه
5- درجه
6- کلید قطع کن
7- سوپاپ اطمینان
8-  شیرخروجی وفیلتراسیون
9- محل تعویض روغن موتور
10- شیر تخلیه مخزن
11- لاستیک
12- دسته