نقش کمپرسوردرصنایع دارویی و تجهیزات پزشکی

نقش کمپرسوردرصنایع دارویی و تجهیزات پزشکی

هوای فشرده در صنایع داروسازی کاربرد فراوان و گسترده ای دارد.
از کمپرسورهای هوای فشرده، فیلترهای استریل و تجهیزات هوای پاک در صنایع داروسازی برای عملیات زیر استفاده می گردد:
■ هوای فشرده برای عملیات فرآیند
■ سوپاپ ها و سیلندرهای کنترل
■ جابجائی مواد
■ تولید نیتروژن
■ پرده های هوای فشرده
■ خشک کردن محصولات

هوای فشرده برای عملیات فرآیند: هوای فشرده بطور مستقیم برای محصولاتی که می بایست پاکسازی شوند، جابجا شوند و یا انتقال یابند و یا هوا دهی شوند، بکار گرفته می شود.
سوپاپ ها و سیلندرهای کنترل: از جمله تجهیزاتی هستند که در طول فرآیند تولید بوسیله هوای فشرده کنترل می شوند.
جابجائی مواد: پمپ های اِنتقال مایعات که با هوای فشرده کار می کنند، در محیط هائی که مواد فرّار قابل اشتعال وجود دارند، خطر انفجار را از بین می برند.
تولید نیتروژن: هوای فشرده پس از فیلتر شدن توسط یک سامانه غشائی، نیتروژن تولید کرده که کاربردهای متفاوت و متنوعی در صنایع شیمیائی دارد.
پرده های هوای فشرده: از هوای فشرده به عنوان یک پرده برای ایجاد یک فضای ایمن و پاک استفاده می شود.
خشک کردن محصولات: هوای فشرده پاک با محصولات مخلوط شده تا در فرآیند خشک کردن محصول، تسریع بعمل آید.

 

کمپرسور پزشکی-کمپرسور در صنایع پزشکی