منشوراخلاقی و میثاق نامه

منشوراخلاقی و میثاق نامه کارکنان

  1. ماکارکنان شرکت سرمایش،باشناخت کافی ازاستراتژی وارزشهای بنیادی واهداف کلان شرکت،باخدای خویش عهد می بندیم که در هر شرایطی به،اصول اخلاقی،صفات معنوی ومیثاق نامه ی خود پایبند بمانیم.تعلقات سازمانی رادر خود می پرورانیم وبه همه ی همکاران خانواده ی سرمایش احترام می گذاریم وتلاش میکنیم بااگاهی وشناخت کامل وظایف محوله،بادرنظرگرفتن سلسله مراتب اداری بایکدیگر تعامل سازنده ومثبت داشته باشیم .فرهنگ پاسخگوبودن درمقابل مشتری،راهنمایی وارایه راهکار وانجام خدمات درخواستی بارعایت کامل ادب وانصاف راوظیفه خود وازبسترهای تعالی شرکت تلقی می نماییم.تعهد دایمی به بهبود مستمر کیفیت وارایه ی محصولات برترراهدف شرکت واصل اساسی ومحوری کارخود می دانیم وبا برنامه ریزی هدفمنددرعملیاتی نمودن آن بااستفاده ازخلاقیت،نواوری وتحول درحیطه ی مسئولیت خود بهره وری راافزایش می دهیم.همواره تلاش خواهیم نمودباافزایش دانش وتقویت خودباوری درجهت ایجاد.ارتقا انگیزش شغلی،حافظ منافع همه ی مشتریان وبقیه ی زینفعان شرکت باشیم.دریافت هرگونه اظهار نظر،انتقادوپیشنهاداز سوی همکاران ومشتریان را مشتاقانه ارج نهاده وازان به عنوان زمینه سازرشدوارتقاء خودوشرکت استفاده می نمائیم.